Görevleri

 İkinci Adam III.Cilt, Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1968 sf: 583-586


Aldığı görevler: Katılış Tarihi: Ayrılış Tarihi:

Edirne 8. Top. A. 3. Bl. K. (Bu arada, topçu fırkasında subaylara tabiye öğretmenliği ve tatbikat müdürlüğü gibi görevler yapmışlar, iki defa da Bulgar hudut komisyonlarında görevli bulunmuşlardır.)

13 Eylül 1322

26 Eylül 1906

12 Eylül 1324

25 Eylül 1908

Edirne 2. Ordu erkanıharbiyesi

12 Eylül 1324

25 Eylül 1908

12 Teşrinisani 1324

25 Kasım 1908

2. Süvari Fırkası erkanıharbi (Bu esnada Harekat Ordusu karargahına memuren İstanbul'a gelmişlerdir.)

12 Teşrinisani 1326

25 Kasım 1910

1326

4. Kolordu erkanıharbiyesine

1326

13 Şubat 1326

26 Şubat 1911

Yemen Kuva-yı Umumiye erkanıharbiyesine

13 Şubat 1326

26 Şubat 1911

Şubat 1327

Şubat 1912

Yemen Kuva-yı Umumiyesi erkanıharbiye riyasetine (Bu müddet zarfında İmam Yahya nezdine görevli gitmişlerdir.)

Şubat 1327

Şubat 1912

22 Şubat 1329

4 Mart 1913

İstanbul Harbiye Nezaretine

22 Şubat 1328

4 Mart 1913

21 Mart 1329

3 Nisan 1913

Çatalca umum başkomutanlık erkanıharbiyesine (Harbin 2. devresinde ileri harekatta sağ cenah ordusu erkanıharbiyesine ve müteakiben akdedilen İstanbul muahedesi için teşkil edilen heyete askeri müşavir tayin edilmişlerdir.)

21 Mart 1329

3 Nisan 1913

1329 sonu

Erkanıharbiye-i Umumiye 3. Şube (Seferberlik ve Tahşi) Müdür Muavinliğine

1329 sonu

1913 Sonları

1330

1914

1. Harekat Şubesi Müdürlüğüne

1330

1914

1331

1915

Keşan 2. ordu erkanıharbiyesi

1331

1915

1332

1916

4. Fırka Komutanlığına

30 Kanunuevvel 1332

12 Ocak 1917

1 Mayıs 1333

1 Mayıs 1917

20. Kolordu Komutanlığına

1 Mayıs 1333

1 Mayıs 1917

19 Haziran 1933

19 Haziran 1917

3. Kolordu Komutanlığına

19 Haziran 1333

19 Haziran 1917

23 Teşrinievvel 1334

23 Ekim 1918

Harbiye Nezareti Müsteşarlığına (Bu arada Babıali Sulh Müzakereleri komisyonu azalığına tayin edilmişlerdir).

23 Teşrinievvel 1334

23 Ekim 1918

4 Ağustos 1335

4 Ağustos 1919

Kolordu komutanı salahiyeti ve tahsisatıyla Şura-yı Askeri Müdürlüğüne

4 Ağustos 1335

4 Ağustos 1919

13 Ağustos 1335

13 Ağustos 1919

İstihzarat-ı Sulh iye komisyonuna

14 Kanunuevvel 1335

14 Kasım 1919

Mart 1336

Mart 1920

Anadolu'ya muvasalat

Mart 1336

Mart 1920

Edirne mebusu

24 Nisan 1336

24 Nisan 1920

Erkan-ı Harbiye-i Umumiye riyasetine

5 Ağustos 1337

5 Ağustos 1921

Ordu komutanı salahiyetiyle Şimal cephesi komutanlığına

19.11.1336

19.11.1920

Garp Cephesi komutanlığına

10 Teşrinisani 1337

10 Kasım 1921

Hariciye Vekaletine

25 Teşrinievvel 1338

25 Ekim 1922

Başvekalete intihap

30 Teşrinievvel 1339

30 Ekim 1923

6 Mart 1340

6 Mart 1924

Başvekalete yeniden intihap

6 Mart 1340

6 Mart 1924

Emekliye ayrılmaları

30 Haziran 1927